Lagvidrigt

Det jag tar upp nu är egentligen skandal inom det rättsliga. Lpt, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Hade själv Lpt nästan konstant i sju år. Här kommer lagtext:"Bakgrund

För att psykiatrisk tvångsvård ska  komma ifråga ska  tre förutsättningar vara uppfyllda.

Tvångsvård får enligt 3§ LPT endast ges om patienten:

  1. Lider av en allvarlig psykisk störning,
  2. på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, och 
  3. motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller till följd av sitt psykiska tillstånd uppenbarligen saknar förmåga att ta ställning i frågan.

Hänsyn ska  också tas till om patienten är farlig för andras hälsa eller personliga säkerhet.

Till allvarlig psykiskt störning räknas psykotiska tillstånd av alla kategorier. Däremot räknas inte missbruk som psykisk störning. Tvångsåtgärder får vidtas innan intagningsbeslut är fattat om det är oundgängligen nödvändigt. Depåinjektioner av antipsykotiska medel ska  inte ges i sådan situation.

Tillstånd som orsakas av somatiskt utlösta mentala störningar eller demens ingår."Kommentar:

Lagen har inget värde i användandet. Det står att vården inte kan ges på annat sätt än på tvång och jag har vid varje gång jag varit i länsrätten påtalat att jag vet att jag behöver ha hjälp och går med på den vården som ges. Att vården kan ges på frivillig basis och anförde att jag var insatt i min psykiska ohälsa.. Ändå blev jag dömd till tvångsvård, trots medvetenhet om min situation och vilja att samarbeta. Där tycker jag att rätten dömer felaktigt om man läser kriterierna.

Och att patienten har, citat "ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård"


Det är många fall då jag haft LPT och inte varit inom psykiatrins dygnetom vård, utan levt i frihet. Och om en patient uppenbarligen inte behöver kvalificerad heldygns vård finns det inga skäl att behålla LPT. Det går inte ha belägg för tvångsvård alls då.

Och behovet av att vårda en patient med tvångsvård ska tas ställning till i princip varje dag. Att det ska tas ställning till om kriterierna för LPT är uppfyllda.  Om inte ska patientens LPT tas bort. Men det görs aldrig.Hade man dömt och misshandlat en lag så illa i tingsrätt hade det varit den största skandalen inom rättshistoria. När inte kriterierna är uppfyllda och du ändå döms är skrämmande! Ingen lyssnar på patienter

Anette

Jag har precis samma erfarenhet av länsrätten! De gånger jag sagt att jag går med på frivillig vård, så har det ändå blivit tvång, eftersom jag "inte kan göra ett välgrundat ställningstagande"...